“Dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berkeadilan”

Posts tagged ‘Pembangunan’

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN MAGELANG UTARA

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam bidang pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pembangunan.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan.
c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan.
d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan